Dnes je 2. březen 2024, svátek má Anežka
Úvod Aktuálně / Školství Konkurs na nového ředitele/ředitelku základní školy v Kamenné ulici Vytvořit článek
Konkurs na nového ředitele/ředitelku základní školy v Kamenné ulici
Město Aš - 07. 02. 2024    951    0 Líbil se vám tento článek?

 

Rada města Aše vyhlásila konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Aš, Kamenná 152, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2024. Nejzazším termínem podání přihlášek je 31. 3. 2024. Podrobnosti v oznámení níže:

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši  

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Rada města Aše v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkursní řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města

Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb

se sídlem Kamenná 152/2, 352 01 Aš

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo je 01. 08. 2024.

Předpoklady: 

·         plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),

·         odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou má uchazeč vykonávat danou zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“), pro daný typ školy nebo školského zařízení,

·         bezúhonnost,

·         zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

·         prokázání znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. v jiném vyučovacím jazyce než českém,

·         praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.

 

Požadavky:

·         organizační a řídící schopnosti,

·         schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

·         znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání,

·         znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy,

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • specifikace vedoucího pracovního místa, na které se uchazeč hlásí,
 • titul, jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje včetně adresy pro doručování,
 • podpis uchazeče.

 

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

 • úředně ověřené kopie dokladů o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro základní školu
 • kopie dokladů o dalším vzdělávání,
 • doklad nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu o splnění praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (např. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem atd.),
 • doklad prokazující znalost českého jazyka dle § 4 zákona č. 563/2004 Sb. (v případě, že uchazeč získal odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu),
 • lékařský potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců ke dni vyhlášení konkursu),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • koncepce řízení a rozvoje školy v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4, font písma 12
 • strukturovaný životopis, součástí kterého jsou i dosavadní pracovní výsledky zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici

 

Vhodnost uchazeče bude posuzována na základě:

 • přihlášky a jejích nedílných součástí,

·         řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

·         dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

Termín podání přihlášek: 31. 03. 2024 včetně (nejedná se o datum podání k poštovní přepravě).

Přihlášky předejte nebo zašlete na adresu: Městský úřad Aš, odbor školství, kultury a sportu, Kamenná 52, 352 01 Aš, ID datové schránky: 5nubqy8 (obálku označte „KONKURS – ŘEDITEL PO - NEOTVÍRAT“).

Upozornění:

Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude obsahovat informace a doklady prokazující splnění výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

 

 

 

 

 Líbil se vám tento článek?

Komentáře
Přidejte váš názor

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Přihlásit se

Výběr článků
Město Aš - 28. 02. 2024
Několikrát z mnoha úst ekonomických expertů, akademiků i vrcholných politiků dnes v Senátu zaznělo město Aš.Přijal jsem pozvánku o...
Redakce iAšsko.cz - 28. 02. 2024
V sobotu 17. února letošního roku v odpoledních hodinách kontaktoval čtyřiačtyřicetiletou ženu neznámý muž, který se představil ja...
O tom, že Městské muzeum v Aši podle všeho vlastní největší sbírku vzorků rukavic v České republice, jsem informoval už vícekrát,...